TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Về việc cập nhật, sử dụng tài liệu nghiệp vụ truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL

03/08/2023
Chia sẻ bải viết :

Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022. Đồng thời, đây cũng là một trong những chuyên đề trọng điểm quy định tại Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Năm 2023, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL, đăng tải  tại địa chỉ: https://pbgdpl.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=4486&l=HoatdongPBGDPLotrun

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giới thiệu mục đăng tải của Sở Tư pháp trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh, tại địa chỉ: https://pbgdpl.quangninh.gov.vn/bo-tu-phap-gioi-thieu-tai-lieu-huong-dan-ky-nang-truyen-thong-chinh-sach-co-tac-dong-lon-den-xa-hoi-trong-qua-trinh-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat/

Tài liệu gồm 11 chuyên đề và 02 phụ lục sau đây:

1. Chuyên đề. Những vấn đề chung về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

2. Chuyên đề. Kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách.

3. Chuyên đề. Kỹ năng xây dựng tài liệu truyền thông dự thảo chính sách thông qua một số tài liệu truyền thông trực quan.

4. Chuyên đề. Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Chuyên đề. Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách tại địa bàn cơ sở thông qua hoạt động văn hóa cơ sở.

6. Chuyên đề. Truyền thông dự thảo chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp.

7. Chuyên đề. Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

8. Chuyên đề. Kỹ năng góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

9. Chuyên đề. Kỹ năng tích hợp, đăng tải, khai thác thông tin nội dung dự thảo chính sách và những vấn đề liên quan trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia, các phần mềm về phổ biến, giáo dục pháp luật.

10. Chuyên đề. Kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

11. Chuyên đề. Kỹ năng cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý và phản hồi ý kiến góp ý đối với dự thảo chính sách.

12. Phụ lục. Giới thiệu một số hình thức truyền thông dự thảo chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

13. Phụ lục. Ví dụ về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương chủ động cập nhật, khai thác và sử dụng (nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật), góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dự thảo chính sách theo các mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh./.

VP.


CÁC TIN KHÁC Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết tại KCN Sông Khoai Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 120 triệu USD Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 Thông báo: Tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh Công bố Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Thu hút FDI: Nỗ lực chinh phục đỉnh cao mới KCN Đông Mai: Thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên trong các KCN Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIX Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thăm KCN Sông Khoai Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023