TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh phát triển toàn diện

12/06/2024
Chia sẻ bải viết :Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (ngày 9/6/2014) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước xây dựng tỉnh ngày càng phát triển với các đặc trưng "Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc".

Huyện Đầm Hà tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao của đồng bào dân tộc Dao và Ngày hội Kiêng gió của người Dao Thanh Phán năm 2024. Ảnh: Vân Anh

Huyện Đầm Hà tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao của đồng bào dân tộc Dao và Ngày hội Kiêng gió năm 2024. Ảnh: Vân Anh

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 2 nghị quyết để cụ thể hóa triển khai trên địa bàn tỉnh, đó là Nghị quyết số 11-NQ/TU (ngày 9/3/2018) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Nghị quyết số 17-NQ/TU (ngày 30/10/2023) về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển nhanh, bền vững.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững và được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, từng bước ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Nhằm xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, tạo môi trường, điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, Quảng Ninh xây dựng Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh trên cơ sở kế thừa và phát triển Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thi đấu môn cầu lông tại Giải thể thao hành chính sự nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Thi đấu cầu lông tại Giải thể thao hành chính sự nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh phát triển toàn diện với các đặc trưng “Năng động, sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên đã có sự liên hệ, xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống, làm việc, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh với các đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

100% khu dân cư có và thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn minh, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tuân thủ quy định của pháp luật, từ đó, người dân trên địa bàn tỉnh đã dần xóa bỏ những hủ tục, nếp sống sinh hoạt lạc hậu và tiếp thu có chọn lọc luồng văn hóa mới phù hợp với bản sắc vùng, miền, địa phương.

Từ kết quả đạt được trong phát triển văn hóa, con người, đã tạo cho Quảng Ninh có thêm nguồn lực, động lực tập trung phát triển kinh tế, tạo lập nên những thành tích mới trong quá trình phát triển. Từ một địa phương phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Trung ương với nền kinh tế chủ yếu là khai thác than, đến nay Quảng Ninh đã trở thành một tỉnh đầu tàu kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc, với 9 năm liên tiếp có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 2 con số.

(Theo baoquangninh.vn)