TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án Sân golf và Hải Đăng FPT tại Vân Đồn

29/05/2024
Chia sẻ bải viết :Cử tri huyện Vân Đồn kiến nghị: Dự án Sân golf chậm tiến độ (kéo dài từ năm 2008 đến nay) và Dự án Hải Đăng FPT đã có quy hoạch chi tiết 1/500 từ năm 2016 đến nay vẫn chưa triển khai GPMB, ảnh hưởng tới trên 800 hộ dân từ thôn 3 đến thôn 10 xã Hạ Long. Hiện nay, nhà ở của các hộ dân đã xuống cấp, một số hộ dân có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới, nhưng việc xây dựng không được cho phép gây bức xúc trong nhân dân, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, tiềm ẩn dễ phát sinh vi phạm. Đề nghị UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án nêu trên.

UBND huyện Vân Đồn trả lời như sau: Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 15/2/2022.

Sau khi tổ chức đấu thầu nhưng không có nhà đầu tư đáp ứng được năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu tại Hồ sơ mời thầu, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn đã gửi các hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 về việc hủy thầu dự án.

Để lựa chọn được nhà đầu tư sẽ phải thực hiện lại quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Mặc dù Dự án đã được Thủ trướng Chính phủ chấp thuận lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu nhưng đến nay phần diện tích đất trước đây giao cho Công ty HDMon để thực hiện dự án cũ đã được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 4/8/2022. Hiện nay huyện đang phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát lại toàn hộ hiện trạng sử dụng đất của Dự án, cung cấp bổ sung thông tin về diện tích, hiện trạng các khu vực đất do nhà nước quản lý và việc quản lý đối với diện tích đất đã được UBND tỉnh thu hồi để đảm bảo đề xuất được hình thức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật.

Dự án Khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 351/QĐ-BQLKKT ngày 26/12/2016; được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 24/1/2019 và phê duyệt trong danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Vân Đồn tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 31/1/2019.

Ngày 15/2/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 36/TB-UBND yêu cầu tạm dừng việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch do Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn phê duyệt năm 2016 có diện tích cho phát triển dịch vụ, du lịch rất thấp, chỉ chiếm khoảng 5% tổng diện tích dự án, chưa phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch, dịch vụ của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 7/4/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2237/UBND-QH2 về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, trong đó UBND tỉnh đồng ý đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế về định hướng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn theo hướng tăng diện tích dịch vụ, hạ tầng xã hội đảm bảo phù hợp Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/TTg ngày 17/2/2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2018; thời gian nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch tối đa 6 tháng kể từ ngày văn bản trên được ban hành (tức đến ngày 7/10/2020). Ngày 27/10/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn đã có Văn bản số 486/BQLKKTVÐ-NV4 báo cáo UBND tỉnh xem xét, gia hạn thời gian lập, trình duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn tại xã Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 7399/UBND-QH2 ngày 29/10/2020 gia hạn thời gian hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch trong quý IV/2020.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn đã phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án tại Quyết định số 127/QĐ-BQLKKTVĐ ngày 30/12/2020 và Điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án tại Quyết định số 162/QĐ-BQLKKTVÐ, thay thế cho Quyết định số 351/QĐ-BQLKKT ngày 26/12/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; diện tích quy hoạch sau điều chỉnh là 147,8ha. Hiện tại, huyện đang phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát quy hoạch chi tiết đảm bảo thực hiện quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Về nội dung các hộ dân có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây mới nhưng việc xây dựng không được cho phép gây bức xúc trong nhân dân: Việc thực hiện xây mới, sửa chữa công trình, nhà ở phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Đối với các khu vực nhà ở không phù hợp với các quy hoạch nêu trên, UBND huyện Vân Đồn đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn các hộ dân thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 33, điều 1, Luật số 62/2020/QH14; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

(Theo baoquangninh.vn)