TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

19/05/2021
Chia sẻ bải viết :

Triến khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong các KCN, KKT (trừ Khu kinh tế Vân Đồn) theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triến khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong các KCN, KKT (trừ Khu kinh tế Vân Đồn) theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của DNNVV, thúc đẩy phản ứng chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

- Cung cấp các chủ trương, chính sách, pháp luật và các thông tin, hoạt động về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; Bảo đảm 100% đề nghị tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp lý của DNNVV liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

  1. Cung cấp thông tin pháp lý cho DNNVV

1.1. Cập nhật, đăng tải các thông tin hỗ trợ pháp lý cho DNNVV  lên chuyên mục “Thông tin hỗ trợ pháp lý cho DNNVV” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Nội dung cập nhật, đăng tải:

+ Các chủ trương, chính sách liên quan đến doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Tỉnh thuộc các lĩnh vực quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

+ Các văn bản trả lời của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đối với các vướng mắc pháp lý cho DNNVV trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý của Ban;

+ Tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của DNNVV đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.

- Đơn vị cung cấp thông tin: Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Thời hạn cung cấp thông tin, cập nhật, đăng tải được thực hiện theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoanh 2021 – 2025.

1.2. Biên soạn, cung cấp tài liệu hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

- Nội dung thực hiện: cung cấp đề cương tuyên truyền và các tài liệu khác nhằm giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh để hỗ trợ pháp lý cho DNNVV (chú trọng biên soạn tài liệu theo hình thức tài liệu điện tử).

- Đơn vị thực hiện : Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật

* Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV

- Nội dung thực hiện: Tổ chức các lớp hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. Tư vấn pháp luật cho DNNVV

- Nội dung thực hiện:

+ Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho DNNVV và giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trong áp dụng chung về pháp luật theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

+ Tổ chức hội tiếp xúc doanh nghiệp để trao đổi, cung cấp thông tin, giải quyết vướng mắc về các vấn đề pháp lý theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP liên quan đến hoạt động của DNNVV

+ Tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật có hiệu quả.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2) V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020 TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021