TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

15/05/2023
Chia sẻ bải viết :STT

Báo cáo

Tải biểu mẫu

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

Đơn vị nhận báo cáo

DN FDI

Doanh nghiệp trong nước

A

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh

I

Báo cáo Quý

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.1

Mẫu A.III.1

Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

II

Báo cáo 06 tháng

1

 
Báo cáo giám sát thực hiện dự án đầu tư

Mẫu số

x

x

- Trước ngày 30/6 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 10/01 đối với báo cáo năm

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

III

Báo cáo năm

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.2

Mẫu A.III.2

Trước ngày 31/3 năm sau.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

2

Báo cáo tài chính

 

x

x

Trước ngày 31/3 năm kế tiếp.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh
- Cục Thống kê tỉnh
- Sở Tài chính

C

Báo cáo lĩnh vực lao động

1

Báo cáo 06 tháng và 01 năm về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập

Mẫu số 01/PLI Phụ lục I

x

x

- Trước ngày 05/6 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 05/12 đối với báo cáo năm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

2

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 07/PLI Phụ lục I

x

x

- Trước ngày 05/7 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 05/01 năm sau đối với báo cáo năm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

3

Báo cáo thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động hàng năm

Phụ lục II 

x

x

Trước ngày 10/01 năm sau

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

4

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 

Phụ lục XII 

x

x

- Trước ngày 05/7 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

C

Báo cáo lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Dự án thuộc đối tượng có GPMT

Mẫu 05.A, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

Trước ngày 05/01 năm tiếp theo

(1) Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN tương ứng (đối với các dự án thứ cấp trong KCN); (2) Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh; (3) Cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường; (4) Sở Tài nguyên và Môi trường; (5) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án.

2

Dự án thuộc đối tượng đăng ký môi trường

Mẫu 05.B, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

3

Dự án Hạ tầng KCN

Mẫu 06, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

Trước ngày 10/01 năm tiếp theo

(1) Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh; (2) Sở Tài nguyên và Môi trường; (3) Cơ quan cấp giấy phép môi trường.

 

 

 


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2) V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020 TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021