TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

23/01/2024
Chia sẻ bải viết :STT

Báo cáo

Tải biểu mẫu

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

Đơn vị nhận báo cáo

DN FDI

Doanh nghiệp trong nước

A

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh

I

Báo cáo Quý

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.1

Mẫu A.III.1

Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

II

Báo cáo 06 tháng

1

 
Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (tức giai đoạn xây dựng cơ bản) 

Mẫu số 13

x

x

- Trước ngày 10/7 đối với báo cáo 06 tháng.


- Trước ngày 10/02 năm sau đối với báo cáo năm

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

2 Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực khai thác, vận hành (tức giai đoạn hoạt động của Dự án) Mẫu số 17 x x
- Trước ngày 10/7 đối với báo cáo 06 tháng.
 
 
- Trước ngày 10/02 năm sau đối với báo cáo năm
Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

III

Báo cáo năm

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.2

Mẫu A.III.2

Trước ngày 31/3 năm sau.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

2

Báo cáo tài chính

 

x

x

Trước ngày 31/3 năm kế tiếp.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh
- Cục Thống kê tỉnh
- Sở Tài chính

C

Báo cáo lĩnh vực lao động

1

Báo cáo 06 tháng và 01 năm về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập

Mẫu số 01/PLI Phụ lục I

x

x

- Trước ngày 05/6 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 05/12 đối với báo cáo năm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

3

Báo cáo thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động hàng năm

Phụ lục II 

x

x

Trước ngày 10/01 năm sau

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

4

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 

Phụ lục XII 

x

x

- Trước ngày 05/7 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

C

Báo cáo lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Dự án thuộc đối tượng có GPMT

Mẫu 05.A, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

Trước ngày 05/01 năm tiếp theo

(1) Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN tương ứng (đối với các dự án thứ cấp trong KCN); (2) Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh; (3) Cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường; (4) Sở Tài nguyên và Môi trường; (5) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án.

2

Dự án thuộc đối tượng đăng ký môi trường

Mẫu 05.B, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

3

Dự án Hạ tầng KCN

Mẫu 06, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

Trước ngày 10/01 năm tiếp theo

(1) Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh; (2) Sở Tài nguyên và Môi trường; (3) Cơ quan cấp giấy phép môi trường.

 

 

 


CÁC TIN KHÁC Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí