TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

15/08/2023
Chia sẻ bải viết :STT

Báo cáo

Tải biểu mẫu

Đơn vị thực hiện

Thời hạn

Đơn vị nhận báo cáo

DN FDI

Doanh nghiệp trong nước

A

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh

I

Báo cáo Quý

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.1

Mẫu A.III.1

Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

II

Báo cáo 06 tháng

1

 
Báo cáo giám sát thực hiện dự án đầu tư

Mẫu số

x

x

- Trước ngày 30/6 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 10/01 đối với báo cáo năm

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

III

Báo cáo năm

1

Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Các doanh nghiệp FDI Báo cáo trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài)

 

Mẫu A.III.2

Mẫu A.III.2

Trước ngày 31/3 năm sau.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh,

2

Báo cáo tài chính

 

x

x

Trước ngày 31/3 năm kế tiếp.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh
- Cục Thống kê tỉnh
- Sở Tài chính

C

Báo cáo lĩnh vực lao động

1

Báo cáo 06 tháng và 01 năm về tình hình sử dụng lao động, tiền lương, thu nhập

Mẫu số 01/PLI Phụ lục I

x

x

- Trước ngày 05/6 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 05/12 đối với báo cáo năm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

2

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 07/PLI Phụ lục I

x

x

- Trước ngày 05/7 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 05/01 năm sau đối với báo cáo năm.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

3

Báo cáo thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động hàng năm

Phụ lục II 

x

x

Trước ngày 10/01 năm sau

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

4

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 

Phụ lục XII 

x

x

- Trước ngày 05/7 đối với báo cáo 06 tháng.
- Trước ngày 10/01 năm sau đối với báo cáo năm.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh

C

Báo cáo lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Dự án thuộc đối tượng có GPMT

Mẫu 05.A, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

Trước ngày 05/01 năm tiếp theo

(1) Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN tương ứng (đối với các dự án thứ cấp trong KCN); (2) Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh; (3) Cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường; (4) Sở Tài nguyên và Môi trường; (5) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án.

2

Dự án thuộc đối tượng đăng ký môi trường

Mẫu 05.B, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

3

Dự án Hạ tầng KCN

Mẫu 06, phụ lục VI, TT 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TNMT

Trước ngày 10/01 năm tiếp theo

(1) Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh; (2) Sở Tài nguyên và Môi trường; (3) Cơ quan cấp giấy phép môi trường.

 

 

 


CÁC TIN KHÁC Siết chặt việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024 Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Phát triển nhà ở cho người lao động ngành than, KCN, người thu nhập thấp V/v: lập, gửi báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 Tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Core Pacific Group đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư tại KKT Quảng Yên Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Thêm cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tường minh về giá đất ngay trong Luật Đất đai Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bãi thải nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu - Công ty Than Nam Mẫu - TKV Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023