TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị

24/11/2021
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Công văn số 964-CV/BTGTU ngày 05/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; công văn số 402-CV/ĐUK ngày 11/11/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã triển khai thực hiện năm 2021 như sau

  1. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo triển khai, cụ thể:

- Xây dựng Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 29/01/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Trong đó yêu cầu: (i) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (ii) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (iii) Xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, phòng, đơn vị.

 - Gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh "Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng"; Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã xây dựng, ban hành các kế hoạch và chương trình công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thường xuyên tuyên truyền quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo của Đảng ủy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để triển khai đến các Chi bộ, tổ chức đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Đảng ủy Khối về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên. Trong đó phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Quy định, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban; tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng  theo chuyên đề: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961 - 09/5/2021);“Ngày hội non sông” Chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026;“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đưòng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra đảng ủy, các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng, quý, gửi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sở Nội vụ theo quy định.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

- Tổ chức các đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh như: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961 - 09/5/2021); “Ngày hội non sông”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi với chủ đề tuyên truyền Nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW được cấp ủy các Chi bộ, đoàn thể nghiên cứu chuyên đề để học tập, thảo luận tại các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, đoàn thể.

- Quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, luôn bám sát sự định hướng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và tình hình thực tiễn gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Ban đã đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch đến tình hình kinh tế- xã hội, đời sống của nhân dân và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh nói riêng. Để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã chủ động, vận dụng linh hoạt các giải pháp và quyết tâm, nỗ lực phấn đấu giữ vững địa bàn an toàn và mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

- Việc xây dựng và thực hiện cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm đã được 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau khi học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu và bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ đã rà soát, bổ sung các nội dung cam kết viết bài thu hoạch đầu năm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và bản cam kết đã được gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Chi bộ nơi sinh hoạt đảng theo quy định để theo dõi, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ cuối năm.

- Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 29/01/2021 của Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Chi bộ đã xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có 01 mô hình tập thể và 02 mô hình cá nhân được đăng ký thực hiện trong năm 2021.

- Thực hiện trách hiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đã quán triệt và tổ chức thực hiện nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, gắn với việc thực hiện nêu gương của người cán bộ (trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo) trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cần nhận thức thật rõ cơ quan quản lý nhà nước phải coi phục vụ nhân dân là lý do tồn tại của mình. Cán bộ, đảng viên, công chức cần thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định trong Hiến pháp, pháp luật, những quy trình, quy chế trong quan hệ với nhân dân đã được ban hành.  Tổ chức việc kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên.

- Công tác thông tin, tuyên truyền được Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế quan tâm triển khai kịp thời, từng bước đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thực tiễn. Năm 2021 đã tổ chức 05 hội nghị sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền quán triệt về việc về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỷ lệ đảng viên, CC,VC-NLĐ tham dự các buổi tuyên truyền, quán triệt đạt từ 90% trở lên, với thái độ nghiêm túc, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận và nộp bài thu hoạch đúng tiến độ yêu cầu. Việc tuyên truyền giúp đảng viên, CC,VC-NLĐ nắm vững được nội dung, nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng Đảng, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cá nhân CC,VC-NLĐ, đặc biệt là người đứng đầu. Qua tuyên truyền, học tập, nhận thức của đảng viên, CC,VC-NLĐ được nâng lên rõ rệt, tích cực học tập và rèn luyện, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

- Đối với công tác kiểm tra giám sát: Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; tuyên truyền, quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên đề: (i) Kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chi bộ trong việc triển khai thực hiện đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chi thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” đối với Chi bộ 2; (ii) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy đối với chi bộ đối với Chi bộ 3.

Cấp ủy các Chi bộ đã thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với đảng viên; kết quả nhận diện không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12- 2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, giai đoạn 2017-2021 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã chỉ đạo, triển khai đạt kết quả như sau:

 - Triển khai Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Hàng năm, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Quy định 55-QĐ/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017, quy định số 07-Qđi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về “ xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên;  Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

- Ban hành các Văn bản triển khai như: Văn bản số 02/BQLKKT-VP ngày 03/01/2017 về việc “thực hiện kỷ luât, kỷ cương hành chính; văn hóa, văn minh công sở”; Kế hoạch số 197/KH-BQLKKT ngày 09/02/2017 về thực hiện chủ đề năm 2017 về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”, Quyết định số 21/QĐ-BQLKKT ngày 10/02/2017 về việc thành lập Bộ phận Thường trực giám sát triên khai thực hiện “kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sông văn hóa văn minh” tại Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. 100% các chi bộ, các phòng chuyên môn đã quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và có Bản cam kết thực hiện; Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 29/6/2017 về việc “Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 16/12/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 02/6/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”…

- Hằng năm, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy theo đúng quy định (mỗi năm ít nhất xây dựng 01 cuộc kiêm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy) trong đó coi trọng lồng ghép nội dung kiểm tra thực hiện Quy định 55-QĐ/TW. Từ năm 2017 đến hết năm 2021, Đảng ủy đã tổ chức 05 cuộc kiểm tra, giám sát.

- Chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên hàng năm đều lồng ghép tuyên truyền tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chuyên đề (ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập đoàn 26/3; ngày gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Phụ nữ Việt nam  20/10…) việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới, không ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong xã hội... đảm bảo nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc Việt nam.

- Hàng năm tuyên truyền, quán triệt đến CBCCVC,NLĐ trong cơ quan các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về việc tổ chức tết nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức và nhận quà không đúng quy định; hàng năm sau dịp Tết Nguyên đán đều có báo cáo tình hình sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà trong dịp Tết Nguyên đán;

- Đối với cán bộ, công chức được bổ nhiệm, luân chuyển, nghỉ hưu.. ..được tổ chức theo đúng quy trình, nghi lễ tổ chức đảm bảo gọn nhẹ, đầm ấm, trang trọng, tiết kiệm; không tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Ban hàng năm, chỉ tổ chức 01 lần kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban trên cơ sở đồng ý của UBND tỉnh tại Văn bản số 3947/UBND-XD1 ngày 10/6/2019 về việc chấp thuận chủ trương chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (9/10/2009- 9/10/2019), Lễ kỷ niệm đã diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và ý nghĩa; Tổ chức Đại hội đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị tổng kết, hội nghị cán bộ, công chức hàng năm được tổ chức đơn giản, tiết kiệm, nội dung chi theo đúng định mức quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covitd-19; Đối với các đoàn công tác đến cơ quan, không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, trải thảm và tiếp khách ăn uống theo đúng chế độ quy định không lãng phí...

  • Tổ chức báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, được lồng ghép với nội dung sơ kết, tống kết công tác đảng hàng năm của Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Ưu điểm

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai và thực hiện nghiêm túc, thiết thực và có hiệu quả; đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Trong năm 2021, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tập trung triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nổi bật như:

- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: (i) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, quyết liệt, tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các KCN, KKT được đảm bảo; các doanh nghiệp đã chủ động khắc phục khó khăn vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần giữ vững đà tăng trưởng của tỉnh, các chỉ tiêu sản xuất cơ bản đạt kế hoạch và kịch bản tăng trưởng kinh tế; riêng lao động tăng 4.040 người, nâng tổng số lao động trong KCN là 32.050 lao động; (ii) Tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thuộc địa bàn quản lý của Ban 11 tháng đầu năm 2021 đạt 39.298,7 tỷ đồng, tương đương 1.708 triệu USD, đạt 135% kế hoạch năm 2021, trong đó đã thu hút được các dự án FDI đều thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo theo đúng định hướng của tỉnh, có 02 Dự án của Công ty TNHH Công nghệ Jinko Solar Việt Nam là những dự án FDI có tổng mức đầu tư cao nhất thu hút vào địa bàn các KCN, KKT của tỉnh tính đến thời điểm hiện tại; (iii) Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (iv) Một số dự án mới tại KCN đã đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai dự án, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.....

- Về công tác xây dựng Đảng: (i) Công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng đi vào nền nếp, bài bản, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, giữ vững được ổn định tư tưởng chính trị, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; (ii) Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới về hình thức, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể đảng viên trực thuộc; (iii) Kịp thời kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo; (iv) Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng cao; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu trong việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm đối với công việc;(v) Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai nghiêm túc, đảm bảo quy định, kịp thời phát hiện những sai phạm để kịp thời uấn nắn, xử lý, giữ vững và thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

2. Hạn chế

- Cấp ủy một số Chi bộ tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện đôi lúc còn lúng túng, nội dung đăng ký học tập, làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các giải pháp đề ra để thực hiện nội dung đăng ký của một số đảng viên còn chung chung.

- Chưa có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác sơ kết và đánh giá, tuyên dương những cách làm hay, tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân

- Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ là lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo cấp phòng, khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn và địa bàn quản lý trải dài trên địa bàn toàn tỉnh; tình hình dịch Covid-19 trong thời gian qua diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ, đảng viên của Ban thường xuyên phải đi cơ sở, tham gia các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên việc sinh hoạt chuyên đề gặp nhiều khó khăn, thường xuyên phải điều chỉnh thời gian họp để đảm bảo chế độ sinh hoạt theo quy định.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên. Triển khai thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, lãng phí, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, CC,VC-NLĐ theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá; sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đảng viên, CC,VC-NLĐ; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu; đồng thời liên hệ với thực hiện nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân. Lồng ghép việc học tâp và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của Đảng, Đoàn, chuyên môn, đặc biệt là Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện công tác sơ kết và đánh giá, tuyên dương những cách làm hay, tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác./.

Văn phòng ĐU

 


CÁC TIN KHÁC Hội thảo “Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh: Giá trị lý luận và thực tiễn” Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy chào xã giao Đoàn đại biểu Chính hiệp Trung Quốc V/v quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị Quang Ninh 60 năm phát triển Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh tham gia Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023 Đồng chí Đặng Xuân Phương giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển Bài 2: Văn hóa - nhân tố khẳng định vị thế, vai trò, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng Bài 1: Thời cuộc mới và nhu cầu phát triển tự nhiên và tất yếu của Đảng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXVIII năm 2023 Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quảng Ninh lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới