TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Những điểm mới, bổ sung của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về công tác PCCC và CNCH

12/06/2024
Chia sẻ bải viết :Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP gồm 07 Điều với 09 Phụ lục kèm theo, có hiệu lực thi hành kể ngày 15/5/2024.

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi 17 điều, bổ sung mới 01 điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Các nội dung quy định tại Nghị định số 50/2020/NĐ-CP đã bổ sung, hướng tới việc hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác PCCC trong thời gian qua, như: bổ sung, chỉnh sửa các quy định về đối tượng, thủ tục, nội dung, kết quả, thẩm quyền trong thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC; thủ tục nghiệm thu và kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; quy định về đình chỉ, tạm đình chỉ và phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông và cá nhân…

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đã bổ sung, chỉnh sửa 03 điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017. Trong đó, đã chỉnh sửa, bổ sung các quy định về việc xây dựng, thực tập phương án CNCH của cơ quan Công an; thủ tục đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH,….

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đã ban hành kèm theo 09 biểu mẫu nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quá trình thực hiện.

Nghị định này có vai trò, ý nghĩa to lớn đối với công tác PCCC và CNCH trong thời kỳ mới; nội dung đã có nhiều điểm mới so với trước đây nên cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định này.

Nội dung Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; tại tập file tài liệu đính kèm để người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định./.

Tệp đính kèm