TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Quyết định phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C- 8688 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

06/07/2021
Chia sẻ bải viết :TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/20216 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 16/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 16/12/2017 của Chính phủ”;

Căn cứ Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thanh lý xe ô tô công;

Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 2106114/CTTĐG-VVI ngày 26/6/2021 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và Giám định Việt Nam;

Xét đề nghị của Văn phòng Ban,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô Mazda 6 biển kiểm soát 14C - 8688 với nội dung sau:

            - Giá khởi điểm: 116.600.000 đồng

            (Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Căn cứ giá khởi điểm được phê duyệt, Văn phòng liên hệ đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và Wedsite của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh để lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng chuyên môn và các cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

FILE QUYẾT ĐỊNH


CÁC TIN KHÁC Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị "Phổ biến, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)" Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức tập huấn viết tin, bài Về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng V/v triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức V/v thông báo văn bản mới ban hành THÔNG BÁO: Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa