TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5162/UBND-VX4 ngày 30/7/2020 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc cung cấp trang thông tin chính thống về tình hình dịch COVID-19. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) triển khai một số nội dung sau:

1. Đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp.

- Chuyên gia do doanh nghiệp mời vào làm việc được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

- Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc doanh nghiệp mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

- Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

2. Các trang thông tin chính thống về tình hình dịch COVID-19:

Để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm về thông tin trên không gian mạng, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cung cấp một số trang fanpage chính thống thông tin về tình hình dịch COVID-19 theo Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

(1). Fanpage Thông tin Chính phủ (có dấu tích xanh), đơn vị chủ quản: Văn phòng Chính phủ.
Link: https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/

(2). Fanpage DDCI Quảng Ninh, đơn vị chủ quản: Tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/DDCItinhQuangNinh/

(3). Fanpage DDCI Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/s4tquangninh/

(4). Fanpage QMG - Tin tức Quảng Ninh 24/7; đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/

(5). Fanpage Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; đơn vị chủ quản: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtat.quangninh/

Đề nghị các doanh nghiệp triển khai đế các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng thực hiện dự án của doanh nghiệp, đồng thời và phổ biến đến người lao động tại đơn vị nắm bắt, chia sẻ và theo dõi thông tin.


Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 Văn bản số 5162/UBND-VX4
Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB

QLDN


CÁC TIN KHÁC Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ công nghệ Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.