TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Thực hiện chủ đề công tác năm 2024: Bình Liêu quyết tâm từ ngày đầu, tháng đầu

19/02/2024
Chia sẻ bải viết : 

Năm 2024 là năm có tính chất quyết định để hoàn thành Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết quả tích cực đạt được trong năm 2023, bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh, huyện Bình Liêu tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Cụ thể hóa các mục tiêu

Những ngày đầu xuân mới, không khí vui tươi, phấn khởi vẫn đang lan tỏa khắp các thôn, bản, tại mỗi cơ quan, đơn vị, công trường trên địa bàn huyện Bình Liêu. Khí thế lao động, sản xuất đầu năm càng thêm hăng say, rộn ràng khi ngay từ trước Tết, huyện Bình Liêu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây chính là động lực cổ vũ mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH trong năm mới gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2024 về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

 

Kinh tế cửa khẩu hứa hẹn phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024.

Kinh tế cửa khẩu hứa hẹn phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024.

 

Huyện ủy Bình Liêu đã ban hành Chương trình hành động số 52-CTr/HU ngày 20/12/2023 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024”, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 15/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024”. UBND huyện cũng chủ động, nhanh chóng xây dựng và ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 12/1/2024 thực hiện chủ đề công tác năm 2024 về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Theo đó, Kế hoạch số 17/KH-UBND đề ra các chỉ tiêu cụ thể về nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, gồm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt trên 13,5%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng trên 10%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 10%, thu nội địa tăng trên 10%.

 

Các mô hình homestay mang bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ ở Bình Liêu thu hút du khách.

 

Các chỉ tiêu về phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc, gồm: 100% các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức công vụ phù hợp với đặc điểm lĩnh vực, nghề nghiệp, địa bàn công tác; 100% học sinh các cấp được tiếp cận giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa, được tham quan các di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn hoặc Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh; 100% số doanh ngiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn huyện được phổ biến, hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân; phấn đấu 95% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 97% thôn, khu đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”...

Một số chỉ tiêu về xã hội gồm: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 87%; toàn huyện phấn đấu không còn hộ nghèo, giảm 50,12% hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều tại Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của HĐND tỉnh; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 98% dân số...

 

Hội viên phụ nữ xã Vô Ngại dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm để môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh.

Hội viên phụ nữ xã Vô Ngại dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm để môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh.

 

Đồng bộ các giải pháp

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cho biết: Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh, huyện tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Trong đó, chú trọng phát triển du lịch theo chiều sâu, phát huy tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên miền núi, biên giới tươi đẹp và các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện theo định hướng Nghị quyết số 13-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phát triển du lịch huyện Bình Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đồng thời, tiếp tục phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, thông qua việc đầu tư hạ tầng cửa khẩu đồng bộ, hiện đại; tăng cường hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động thu hút doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu... Qua đó, phát huy hiệu quả ba trụ cột “Thiên nhiên - Văn hóa - Con người” để thúc đẩy sự phát triển bền vững với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

Biểu diễn hát Then - đàn Tính tại khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội mùa vàng Bình Liêu năm 2023.

 

Cùng với đó, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với chương trình tổng thể phát triển bền vững KT-XH, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới đảm bảo tiến độ, yêu cầu. Phấn đấu hết năm 2024, huyện Bình Liêu cơ bản hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao; toàn huyện không còn hộ nghèo.  

Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược thông qua việc huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết nội vùng; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng KHKT, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân...

 

Lâm trường 156, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 (Quân khu 3) tổ chức bàn giao bò, dê giống sinh sản cho 80 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã Hoành Mô.

Lâm trường 156, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 (Quân khu 3) tổ chức bàn giao bò, dê giống sinh sản cho 80 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo của xã Hoành Mô phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: La Lành (CTV)

 

Cụ thể hóa chủ đề công tác năm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh, Bình Liêu đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững” trong toàn Đảng bộ. Huyện tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa phát triển lành mạnh, năng động, sáng tạo, nhân văn, tiến bộ; xây dựng và phát triển con người Bình Liêu phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và hiện đại; phát triển văn hóa, con người gắn với phát triển du lịch, dịch vụ...

Tin tưởng, với quyết tâm cao nhất, huyện Bình Liêu sẽ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và chủ đề công tác năm 2024.