TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020

14/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, theo đó quy định Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có các trách nhiệm cụ thể từ điểm a – n, khoản 4, Điều 51

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau:

1. Nghiên cứu, triển khai, thực hiện các quy định về trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư hạ tầng KCN tại khoản 4, Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

2. Khẩn trương ban hành Quy chế về bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp do đơn vị mình quản lý, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Sở Tài nguyên và Môi trường để biết, theo dõi trong Quý I/2023. Nội dung của Quy chế về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, đề nghị tham khảo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 7724/TNMT-BVMT ngày 15/12/2022 (gửi kèm theo).

Trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị có Văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

(TNMT)


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2) V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020 TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021