TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020

14/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, theo đó quy định Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có các trách nhiệm cụ thể từ điểm a – n, khoản 4, Điều 51

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau:

1. Nghiên cứu, triển khai, thực hiện các quy định về trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư hạ tầng KCN tại khoản 4, Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

2. Khẩn trương ban hành Quy chế về bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp do đơn vị mình quản lý, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Sở Tài nguyên và Môi trường để biết, theo dõi trong Quý I/2023. Nội dung của Quy chế về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, đề nghị tham khảo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 7724/TNMT-BVMT ngày 15/12/2022 (gửi kèm theo).

Trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị có Văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

(TNMT)


CÁC TIN KHÁC Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ nhà nước liên hệ với doanh nghiệp Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024 Công bố bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI Công bố bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI Hết quý II, công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ước đạt gần 30% Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp