TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

25/09/2023
Chia sẻ bải viết :Thực hiện văn bản số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện theo văn bản số 6111/VP.UBND-NC ngày 19/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tài liệu yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao “là cơ quan đầu mối, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023”.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển sổ quốc gia năm 2023 (sau đây gọi tắt là bộ nhận diện) và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QP kèm theo).

Nhằm lan tỏa mạnh mẽ Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023 (theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, đề nghị liên hệ đầu mối triển khai của Bộ Thông tin và Truyền thông là Cục Chuyển đổi số quốc gia (đồng chí Trịnh Thị Trang, email: tttrang@mic.gov.vn, điện thoại: 0383199 885).

VP