TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v thông báo văn bản mới ban hành

26/08/2022
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: - Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1850/STTTT-CNTT ngày 22/8/2022 V/v Thông tin Thông tư mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022, và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

(Văn bản nêu trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; các phòng, đơn vị thuộc Ban biết, chủ động tra cứu, triển khai thực hiện./.