TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2)

27/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong KKTCK Móng Cái, KKTCK Bắc Phong Sinh, KKTCK Hoành Mô- Đồng Văn, KKT ven biển Quảng Yên.

Ngày 06/02/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã có Văn bản số 171/BQLKKT-TNMT thông tin tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ “về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong các Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh được biết, chủ động tra cứu, triển khai thực hiện. Theo đó đã thông tin Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023; không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/03/2023 (chi tiết theo Văn bản số 171/BQLKKT-TNMT gửi kèm).

Để đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các đơn vị theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo, đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong các khu kinh tế thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban (KKTCK Móng Cái, KKTCK Bắc Phong Sinh, KKTCK Hoành Mô- Đồng Văn, KKT ven biển Quảng Yên) tiếp tục chủ động nghiên cứu quy định về điều kiện, đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đảm bảo thời gian theo yêu cầu trên để được hưởng các ưu đãi giảm tiền thuê đất, mặt nước theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

TNMT.


CÁC TIN KHÁC Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ nhà nước liên hệ với doanh nghiệp Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024 Công bố bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI Công bố bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI Hết quý II, công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ước đạt gần 30% Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp