TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2)

27/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong KKTCK Móng Cái, KKTCK Bắc Phong Sinh, KKTCK Hoành Mô- Đồng Văn, KKT ven biển Quảng Yên.

Ngày 06/02/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã có Văn bản số 171/BQLKKT-TNMT thông tin tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ “về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong các Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh được biết, chủ động tra cứu, triển khai thực hiện. Theo đó đã thông tin Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023; không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/03/2023 (chi tiết theo Văn bản số 171/BQLKKT-TNMT gửi kèm).

Để đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các đơn vị theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo, đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong các khu kinh tế thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban (KKTCK Móng Cái, KKTCK Bắc Phong Sinh, KKTCK Hoành Mô- Đồng Văn, KKT ven biển Quảng Yên) tiếp tục chủ động nghiên cứu quy định về điều kiện, đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đảm bảo thời gian theo yêu cầu trên để được hưởng các ưu đãi giảm tiền thuê đất, mặt nước theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

TNMT.


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2) V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020 TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021