TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2)

27/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong KKTCK Móng Cái, KKTCK Bắc Phong Sinh, KKTCK Hoành Mô- Đồng Văn, KKT ven biển Quảng Yên.

Ngày 06/02/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã có Văn bản số 171/BQLKKT-TNMT thông tin tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ “về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong các Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh được biết, chủ động tra cứu, triển khai thực hiện. Theo đó đã thông tin Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023; không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/03/2023 (chi tiết theo Văn bản số 171/BQLKKT-TNMT gửi kèm).

Để đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các đơn vị theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo, đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất trong các khu kinh tế thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban (KKTCK Móng Cái, KKTCK Bắc Phong Sinh, KKTCK Hoành Mô- Đồng Văn, KKT ven biển Quảng Yên) tiếp tục chủ động nghiên cứu quy định về điều kiện, đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đảm bảo thời gian theo yêu cầu trên để được hưởng các ưu đãi giảm tiền thuê đất, mặt nước theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

TNMT.


CÁC TIN KHÁC Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Phát triển nhà ở cho người lao động ngành than, KCN, người thu nhập thấp V/v: lập, gửi báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 Tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Core Pacific Group đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư tại KKT Quảng Yên Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Thêm cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tường minh về giá đất ngay trong Luật Đất đai Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bãi thải nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu - Công ty Than Nam Mẫu - TKV Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023 NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu