TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v triển khai công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021

17/03/2021
Chia sẻ bải viết :ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QN

ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

*

Số: 17 - CV/ĐU

V/v triển khai công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

                       Kính gửi:                                                

Các Chi bộ, đoàn thể trực thuộc.

 

         Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐGDQPAN ngày 20/01/2021 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ninh về Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021; để triển khai, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh và các hướng dẫn Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố Hạ Long góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các Chi bộ, đoàn thể trực thuộc Đảng bộ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên trực thuộc đơn vị các nội dung tại 08/KH-HĐGDQPAN ngày 20/01/2021 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ninh, Pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ GDQP&AN. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị; giữa Ban với các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố Hạ Long.

3. Phối hợp rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng cần bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sau Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Giao Văn phòng Ban xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021 và tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định.

- Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của các Chi bộ, tổ chức đoàn thể trực thuộc và báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo quy định.

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 - Như kính gửi (t/h);

- Các đ/c lãnh đạo Ban;

- Các đ/c Đảng ủy viên;UBKT ĐU;

- Lưu: ĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

đã ký

 

 

 

Vũ Văn Đát

 


CÁC TIN KHÁC Tổng Bí thư: Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2023 HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BCHTW ĐẢNG KHÓA XIII Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh (18/10/1947-18/10/2022) Thông báo về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề và phổ biến, quán triệt và triển khai các Quy định, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy V/v triển khai công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021 Kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020, Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII