TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

09/03/2022
Chia sẻ bải viết : Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 197/SKHCN-TĐC ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề cử Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022, trong đó, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh rà soát, đề cử các Doanh nghiệp tham dự theo lĩnh vực quản lý đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chí của Giải thưởng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động nghiên cứu Văn bản số 197/SKHCN-TĐC ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề cử Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 và tài liệu liên quan (gửi kèm theo), chủ động rà soát điều kiện, các tiêu trí của Giải thưởng và tình hình thực tế của đơn vị để đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 (nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định).

Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 (Có mẫu gửi kèm) của đơn vị/doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 15/03/2022, đồng thời file mềm gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com để tổng hợp, gửi Sở Khoa học và Công nghệ. (Quá thời hạn trên nếu không nhận được văn bản đăng ký thì được hiểu là doanh nghiệp không có nhu cầu đăng ký tham dự Giải thưởng).

Để tìm hiểu thêm về Giải thưởng chất lượng Quốc gia truy cập vào địa chỉ: http://www.giaithuong.org.vn

2. Các tổ chức, doanh nghiệp tham dự gửi Đơn đăng ký về Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính- Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghiệp Quảng Ninh: Ông Nguyễn Văn Giới - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.835.572/0906.250274 - Fax: 02033.833903. Email: nguyenvangioi@quangninh.gov.vn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp). Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Liên Cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Điện thoại: 0203.3836643, Fax: 0203.3838022; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý đơn vị/ doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp Mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc), lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) – Lý Hỏa (Trung Quốc) ngày 25/6 Thảo luận tại tổ về một số dự án luật quan trọng Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ nhà nước liên hệ với doanh nghiệp Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024 Công bố bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI Công bố bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI Hết quý II, công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ước đạt gần 30% Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.