TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

07/12/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Để có cơ sở quản lý, giám sát công tác bảo vệ môi trường các dự án trong KCN, KKT và tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN, KKT năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường với các nội dung cụ thể như sau:

- Đối với các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, thực hiện báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường KCN năm 2021 theo Phụ lục 6, Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Đối với các chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT (trừ Khu kinh tế Vân Đồn), thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN năm 2021 theo Phụ lục 6, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Thời hạn báo cáo: trước ngày 23/12/2021. (Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định: “Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đề nghị các chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT và các chủ đầu tư hạ tầng KCN lưu ý tiến độ báo cáo để đảm bảo tiến độ tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh).

- Hình thức báo cáo: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (bản cứng) gửi về địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tầng 11, Tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; file mềm báo cáo và file scann kết quả quan trắc gửi về địa chỉ email: hd.nguyen155@gmail.com.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN và KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./. 

 

Các biểu mẫu báo cáo bảo vệ môi trường năm 2021

 

TNMT


CÁC TIN KHÁC Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ công nghệ Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.