TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

07/12/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Để có cơ sở quản lý, giám sát công tác bảo vệ môi trường các dự án trong KCN, KKT và tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN, KKT năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường với các nội dung cụ thể như sau:

- Đối với các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, thực hiện báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường KCN năm 2021 theo Phụ lục 6, Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Đối với các chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT (trừ Khu kinh tế Vân Đồn), thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN năm 2021 theo Phụ lục 6, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Thời hạn báo cáo: trước ngày 23/12/2021. (Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định: “Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đề nghị các chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT và các chủ đầu tư hạ tầng KCN lưu ý tiến độ báo cáo để đảm bảo tiến độ tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh).

- Hình thức báo cáo: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (bản cứng) gửi về địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tầng 11, Tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; file mềm báo cáo và file scann kết quả quan trắc gửi về địa chỉ email: hd.nguyen155@gmail.com.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN và KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./. 

 

Các biểu mẫu báo cáo bảo vệ môi trường năm 2021

 

TNMT


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2) V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020 TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021