Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

07/12/2021
Chia sẻ bải viết :Thực hiện quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Để có cơ sở quản lý, giám sát công tác bảo vệ môi trường các dự án trong KCN, KKT và tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN, KKT năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường với các nội dung cụ thể như sau:

- Đối với các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, thực hiện báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường KCN năm 2021 theo Phụ lục 6, Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Đối với các chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT (trừ Khu kinh tế Vân Đồn), thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN năm 2021 theo Phụ lục 6, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Thời hạn báo cáo: trước ngày 23/12/2021. (Thông tư 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định: “Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp báo cáo công tác bảo vệ môi trường lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đề nghị các chủ đầu tư dự án hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT và các chủ đầu tư hạ tầng KCN lưu ý tiến độ báo cáo để đảm bảo tiến độ tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh).

- Hình thức báo cáo: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (bản cứng) gửi về địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tầng 11, Tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; file mềm báo cáo và file scann kết quả quan trắc gửi về địa chỉ email: hd.nguyen155@gmail.com.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN và KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được biết, thực hiện./. 

 

Các biểu mẫu báo cáo bảo vệ môi trường năm 2021

 

TNMT


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021 Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021 Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Thực hiện Thông báo số 229/TB-BCĐ ngày 31/5/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho Doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021 DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ. TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC