TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

07/02/2022
Chia sẻ bải viết :Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022.  
 
Ngày 07/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó biến đổi khí hậu, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022.
 
Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022.
 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phổ biến thông tin, nội dung các Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT đến các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế để biết, chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị có văn bản gửi về Sở Tài nguyên- Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 
 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
 
Tài liệu kèm theo
 


CÁC TIN KHÁC Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí