TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII

03/11/2020
Chia sẻ bải viết :


CÁC TIN KHÁC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Tổng Bí thư: Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2023 HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BCHTW ĐẢNG KHÓA XIII Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh (18/10/1947-18/10/2022) Thông báo về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề và phổ biến, quán triệt và triển khai các Quy định, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy V/v triển khai công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021 Kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020, Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THƯ XIII