TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

18/04/2022
Chia sẻ bải viết :Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc “Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hoạt động đo lường thông qua thực hiện các Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022”; căn cứ Thông báo số 21/TB-SKHCN ngày 14/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc “tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022”.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nội dung sau:

1. Chủ động nghiên cứu Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh, Thông báo số 21/TB-SKHCN ngày 14/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ và tài liệu liên quan để đăng ký tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022 (nếu có nhu cầu).

2. Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022 theo biểu mẫu gửi kèm về Phòng Quản lý Nghiệp vụ- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. Thông tin cần chi tiết cần liên hệ: Ông Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Điện thoại: 0904.701.189.

Thời gian đăng ký tham gia trước ngày 16/5/2022.

 

(tài liệu)

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý đơn vị/ doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

QLDN