TTTên thủ tụcThời hạn xử lý
1 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhật, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ.
2 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D  
3 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
4 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
5 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
6 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
7 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không phải lấy ý kiến của Bộ Công Thương và 25 ngày làm việc trong trường hợp phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.
8 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không phải lấy ý kiến của Bộ Công Thương và 25 ngày làm việc trong trường hợp phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương
9 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.