THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TẠM TRÚ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI CƠ SỞ LƯU TRÚ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày đăng 25/08/2017
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Chương trình hành động số 199/Ctr-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh “về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”. Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế được UBND tỉnh giao tham mưu, đề xuất ban hành “Quy định quản lý tạm trú đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh”, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong năm 2017. 

Căn cứ quy định của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành “Quy định quản lý tạm trú đối với người lao động nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các địa phương có KCN, các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu tham gia ý kiến với các nội dung sau:

1. Tham gia ý kiến trực tiếp đối với các Dự thảo tài liệu (gửi kèm) gồm: 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành “Quy định quản lý tạm trú đối với người lao động nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; 

- Dự thảo “Quy định quản lý tạm trú đối với người lao động nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

- Dự thảo Tờ trình của Ban Quản lý trình UBND tỉnh ban hành Quyết định “Quy định quản lý tạm trú đối với người lao động nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

2. Một số nội dung đề nghị các đơn vị cần tập trung tham gia ý kiến:

- Về đối tượng áp dụng của quy định: Hiện tại về đối tượng người nước ngoài được tạm trú tại KCN còn quy định khác nhau giữa Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với Nghị định số Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 164/2013 NĐ-CP của Chính phủ (chi tiết theo dự thảo Tờ trình đính kèm). Đề nghị các ngành chức năng có ý kiến tham gia cụ thể về nội dung này.

- Các nội dung quy định khác có liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của Quý cơ quan, đơn vị.

Ý kiến tham gia bằng văn bản của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 05/9/2017 (đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com) để Ban tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo gửi Sở Tư Pháp thẩm định, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo chỉ đạo.

Thông tin liên lệ: Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế, Tầng 11, Tòa nhà Liên cơ quan số 2, Đường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3836643, Fax: 0203.3628022.

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Dự thảo kèm theo

QLDN