BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ LÀM VIỆC VỚI TP .MÓNG CÁI, HUYỆN HẢI HÀ VÀ CÁC SỞ, NGÀNH LIÊN QUAN VÀ VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KKT CỬA KHẨU MÓNG CÁI

Ngày đăng 15/09/2016
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) với các Sở, Ban, ngành và UBND các địa phương về quản lý nhà nước tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Thông báo số 53/TB-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh, ngày 29/3/2016 tại Trụ sở UBND thành phố Móng Cái, Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với TP .Móng Cái, huyện Hải Hà và các sở, ngành liên quan và về công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với KKT .

Đến dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái, các Đ/c Lãnh đạo TP Móng Cái, Hải Hà, Ban Quản lý KKT và lãnh đạo các phòng chuyên môn; Đại diện các Sở: Giao thông, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường cùng dự. 


 


Sau khi nghe Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Trưởng ban báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp quản lý nhà nước (theo Quyết định 222/QĐ- UBND ngày 24/01/2014, Quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 13/6/2013) và báo cáo về công tác quy hoạch xây dựng đối với KKTCK Móng Cái của Ban Quản lý KKT, các đại biểu dự họp thống nhất tại Bản ghi nhớ với những một số nội dung cơ bản sau:
(1) Các Sở, ngành, địa phương và Ban QL KKT thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với KKTCK theo thẩm quyền trên các lĩnh vực; Đầu tư, Quy hoạch, Tài nguyên, Môi trường, Doanh nghiệp - Lao động, Thương mại - Xuất nhập khẩu...; đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn KKTCK Móng Cái.
Đưa vào chương trình kiểm tra, thanh tra ngay từ đầu năm để thực hiện việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ngay sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.
(2) Về công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, báo cáo:
- Tiếp tục thực hiện tốt chế độ nắm bắt và trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của KKTCK theo các nội dung 2 đơn vị đã thống nhất tại Văn bản số 566/KKT-KTCK ngày 30/6/2011 (gửi kèm).
- Định kỳ hàng Quý phối hợp cung cấp thông tin về tình hình triển khai và giải ngân các dự án sử dụng vốn NSNN (NSTW, NS tỉnh...) do 2 địa phương làm chủ đầu tư để Ban phối hợp theo dõi, có cơ sở báo cáo đề xuất kế hoạch bố trí vốn cho các dự án trong KKTCK (trước ngày 20 tháng cuối quý).
- Định kỳ 01 năm, tổ chức Hội nghị giao ban giữa Ban Quản lý KKT, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan về tình hình hoạt động của KKTCK Móng Cái (tháng 11 hàng năm); luân phiên tổ chức gặp mặt, đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp/chủ đầu tư có dự án đầu tư tại KKTCK Móng Cái (1 năm 1 lần vào quý II)
(3) Các bên thống nhất phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hoá, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tìm hiểu cơ hội kinh doanh, luật lệ trong thương mại quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thị trường, tham gia hội chợ thương mại nước ngoài (ASEAN- Trung Quốc).
(4) Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án của Tập đoàn Texhong tại KKTCK Móng Cái: phối hợp đẩy nhanh công tác GPMB KCN Texhong Hải Hà và triển khai các dự án đầu tư hạ tầng đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh (đặc biệt thảo gỡ vướng mắc về ĐTM, đầu tư các trạm xử lý nước thải; GPMB cho 2 dự án thứ cấp của Texhong: Nhà máy dệt nhuộm Bắc Giang và nhà máy sản xuất khăn mặt của Cty Nam Thông Đại Đồng ....).
(5) Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ tuyển dụng lao động; hướng dẫn hoạt động của tổ chức Công đoàn các doanh nghiệp trong KCN, trọng tâm là dự án của Tập Đoàn Texhong, các dự án thứ cấp trong KCN Texhong Hải Hà (năm 2016).
(6) Phối hợp với UBND thành phố Móng Cái thực hiện công tác GPMB triển khai đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 341 từ Móng Cái đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh (giai đoạn 1); Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình động lực trên địa bàn KKTCK Móng Cái: Dự án cầu Bắc Luân II; Nâng cấp, mở rộng cửa khẩu Bắc Luân I; Đường vào KCN- Cảng biển Hải Hà 
(7) Tiếp tục báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến của Chính phủ về chủ trương thành lập và xây dựng Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái; Phối hợp với Sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện việc xây dựng cơ chế, chính sách và tham mưu triển khai các nội dung có liên quan đến Khu hợp tác kinh tế biên giới theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Chuẩn bị nội dung, thành phần đoàn công tác Hội đàm với Ban Quản lý Khu thí điểm khai phát trọng điểm Đông Hưng (Quảng Tây) theo lời mời phía bạn, dự kiến trong tháng 3/2016 (Theo đề nghị phía bạn, đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương)
(8) Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tham mưu, báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo Thông tư hướng dẫn số 22/2014/TT-BCT ngày 30/6/2014 của Bộ Công Thương về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền.
(9) Tăng cường phối hợp với UBND TP.Móng Cái, UBND huyện Hải Hà trong công tác đảm bảo ANTT, PCCN, VSATTP trên địa bàn KKTCK Móng Cái; giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án tại KCN Texhong Hải Hà (giai đoạn 1) và KCN Hải Yên.
(10) Triển khai thực hiện thông báo số 53/TB- UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh về việc thông báo ý kiến kết luận đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Theo đó, Ban phối hợp chặt chẽ với các địa phương phân tách nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch Phân khu.
(11) Đối với các Dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuế đất đến nay đã hết hạn thời gian giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Khu kinh tế Móng Cái; đề nghị UBND huyện Hải Hà và UBND thành phố Móng Cái khi triển khai (theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 06/01/2014 và Thông báo số 233//TB-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh) thông tin với Ban Quản lý Khu kinh tế để cùng triển khai (cung cấp lịch và cùng tham gia rà soát).
(12) Đối với các Dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch, đã phê duyệt quy hoạch, chưa giao chủ đầu tư, chưa giao đất trên địa bàn Khu kinh tế Móng Cái; đề nghị UBND huyện Hải Hà và UBND thành phố Móng Cái khi rà soát, kiểm tra (theo Thông báo số 105/TB- UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh) thông tin để Ban Quản lý Khu kinh tế cùng phối hợp cùng thực hiện (kết quả rà soát đồng thời gửi cho Ban QL KKT).
(13) Các bên thống nhất phối hợp chặt chẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn. Đồng thời tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng…đề xuất ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng trong KKT giai đoạn trung hạn 2016- 2020, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và sớm đề xuất nâng cấp đô thị móng Cái là đô thị loại II.
Cuối buổi làm việc Đ/c Nguyễn Xuân Ký- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban và UBND Móng Cái, Hải Hà trong thời gian qua, đặc biệt trong việc đề xuất Chính phủ lựa chọn là một trong 8 KKTCK được ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2016-2020; Lập, trình duyệt Quy hoạch chung, Quy hoạch KT-XH của Thành phố; Tích cực cùng UBND Thành phố rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.


 

Hai bên thống nhất các nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ, đồng thời sẽ thường xuyên trao đổi, rà soát các nội dung công việc để đưa công tác quản lý nhà nước KKT cửa khẩu Móng Cái ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả hơn.