TRIỂN KHAI THU HÚT LAO ĐỘNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (KCN) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2019- 2020

Ngày đăng 25/03/2019
Chia sẻ bải viết :

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về đào tạo nghề nghiệp, thu hút nguồn nhân lực, lao động tay nghề cao phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN cảng biển Hải Hà đến năm 2020.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động tại các KCN của Ban Quản lý Khu kinh tế  và nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng Kế hoạch triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2020.

File kèm theo