ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019

Ngày đăng 04/04/2019
Chia sẻ bải viết :

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng duy nhất được Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hoàng hóa, dịch vụ theo tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Việt Nam và được quy định theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng, sản phẩn hang hóa.

Căn cứ Văn bản số 322/KHCN-TĐC ngày 21/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh về việc đề cử doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019. Để có cơ sở đề cử các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, khu kinh tế đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chí của Giải thưởng tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo nội dung triển khai hoạt động và đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện nội dung sau:

1. Về hình thức, điều kiện tham dự, nguyên tắc, tiêu chí xét thưởng:

(1) Hình thức Giải thưởng Quốc gia:

- Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhận Cúp và Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.

- Giải Bạc Chất lượng Quốc gia: Được nhận Cúp và Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.

(2) Điều kiện tham dự: Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 năm 2019.

(3). Nguyên tắc, tiêu chí khen thưởng:

- Nguyên tắc: Không phân biệt đối xử giữa các loại hình, quy mô của các tổ chức, doanh nghiệp tham dự; Việc xét thưởng minh bạch, công bằng và đảm bảo các nguyên tắc bí mật theo quy định.

- Tiêu chí của giải thưởng: Được quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Ban Quản lý Khu kinh tế được đăng tải toàn văn tại cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế http://www.qeza.gov.vn )

2. Đề nghị các đơn vị/doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát điều kiện, các tiêu trí của Giải thưởng và tình hình thực tế của đơn vị để đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2019 (nếu có nhu cầu)

Bản đăng ký tham dự giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 (Có mẫu gửi kèm) của đơn vị/doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 25/4/2019, đồng thời file mềm gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com để tổng hợp. 
Quá thời hạn trên Ban Quản lý Khu kinh tế không nhận được văn bản đăng ký của đơn vị/doanh nghiệp thì được hiểu là doanh nghiệp không có nhu cầu đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị lien hệ về Ban Quản lý Khu kinh tế (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp). Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Liên Cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0203.3836643, Fax: 0203.3838022; ông Cao Sơn Đông số điện thoại: 0934.458.199 để phối hợp giải quyết.

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo và đề nghị Quý đơn vị/ doanh nghiệp quan tâm thực hiện./.