HƯỚNG DẪN THAM GIA BHXH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Ngày đăng 04/04/2019
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bảo hiểm xã hội tỉnh có Văn bản số 3167/BHXH-PQLT ngày 29/11/2018 về việc tham gia BHXH đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gửi đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Văn bản số 2415/BQLKKT-DN ngày 12/12/2018 về việc tham gia BHXH đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gửi các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Ngày 13/3/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 641/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội tỉnh có về việc hướng dẫn tham gia BHXH đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp có sử dụng lao động lao động là người nước ngoài thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiên cứu hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Văn bản số 641/BHXH-QLT ngày 13/3/2019 về việc tham gia BHXH đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (gửi kèm), trong đó hướng dẫn về: (i) Đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc; (ii) Hồ sơ, biểu mẫu; quy trình thu, quản lý sổ BHXH.

2. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về cơ quan BHXH (nơi đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN) để được hướng dẫn.

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo để các doanh nghiệp biết, triển khai thực hiện./.