THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 89/2013/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2013

Ngày đăng 03/05/2019
Chia sẻ bải viết :

- Căn cứ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1331/UBND- TM2 ngày 06/3/2019 về việc vốn giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung chỉ đạo: “Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2013/NQ- HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh”;

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2013/NQ- HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các dự thảo (được đăng tải trên Website của Ban Quản lý Khu kinh tế: qeza.gov.vn) gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình của Ban Quản lý Khu kinh tế trình UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2013/NQ- HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(2) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2013/NQ- HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(3) Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2013/NQ- HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Ý kiến tham gia của các quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo chỉ đạo.

Tờ trình của Ban Quản lý KKT

Dự thảo Nghị Quyết

Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh