HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỔ CHỨC LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ TRONG MỘT NĂM

Ngày đăng 20/04/2019
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của UBND tỉnh (Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 16/4/2018), và của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Văn bản số 779/SLĐTBXH-LĐTL ngày 10/4/2018 về việc thực hiện Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội). Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm với các nội dung sau:
I. Quy định của pháp luật liên quan việc tổ chức làm thêm giờ.

1. Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định:

“a) Các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm:
- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;
- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
- Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

b) Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.”.

2. Người sử dụng lao động khi tổ chức làm thêm giờ phải thực hiện một số nội dung sau:
(1) Được sự đồng ý của người lao động (Điều 106 Bộ luật Lao động 2012);
(2) Số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ/tháng và tổng số không quá 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm (Điều 106 Bộ luật Lao động 2012);
(3) Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần (Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định số số 45/2013/NĐ-CP); 
(4) Khi người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc (Khoản 2 Điều 5 Nghị định số số 45/2013/NĐ-CP);  
(5) Đảm bảo việc chi trả tiền lương làm thêm giờ đúng quy định (Điều 97 Bộ luật Lao động; Điều 6, 7, 8 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội); 
(6) Bố trí thời gian nghỉ bù theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ.

II. Trách nhiệm của doanh nghiệp/người sử dụng lao động trong việc tổ chức làm thêm giờ.

1. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động được quy định tại các văn bản: Bộ luật Lao động năm 2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; và các văn bản pháp luật khác có liên quan (Các văn bản nêu trên được đăng tải toàn văn tại cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ: http://www.qeza.gov.vn).

2. Đối với các doanh nghiệp thuộc trường hợp được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (nêu trên) thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (tham khảo mẫu hồ sơ thông báo làm thêm giờ đính kèm).

3. Doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định pháp luật về làm thêm giờ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ; hình phạt xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) theo địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế, Tòa nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ email: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com; Số điện thoại: 0203.3836643 để phối hợp giải quyết.

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp nghiên túc triển khai, thực hiện./.