DANH MỤC HÀNG HÓA MIỄN THUẾ DỰ KIẾN NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NIN

Ngày đăng 08/05/2019
Chia sẻ bải viết :

Để giúp Doanh nghiệp/chủ đầu tư kịp thời nắm bắt các thủ tục về miễn thuế đối với hành hóa nhập khẩu của dự án đầu tư; thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báoThủ tục Thông báo Danh mục/sửa đổi, điều chỉnh Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:

File đính kèm