TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN

Ngày đăng 25/06/2019
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 25/06/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Thực hiên chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, giám đốc/người sử dụng lao động, người lao động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ,  Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 25/06/2019 của UBND tỉnh để cán bộ, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp nắm, triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".  

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một sổ quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chỉnh phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan...). Các văn bản nêu trên được đăng tải toàn văn tại cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ: (http://www.qeza.gov.vn).

Tập trung tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen”…Vận động cán bộ, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật; đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc, triển khai thực hiện./.