BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SƠ BỘ DỰ ÁN, LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Ngày đăng 25/03/2016
Chia sẻ bải viết :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/03/2016 về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Thông tư này hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án; lập, thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
 
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lựa chọn sơ bộ dự án; lập, thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thông tư cũng ban hành các biểu mẫu hướng dẫn lập đề xuất dự án PPP; thẩm định đề xuất dự án PPP; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP tại các phụ lục kèm theo.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2016.

ĐT - BQL