BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày đăng 11/07/2019
Chia sẻ bải viết :

Ngày 10/7/2019, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và mời Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến thông báo, quán triệt tại Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 26/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Ngày 10/7/2019, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và mời Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến thông báo, quán triệt tại Hội nghị. 


Đ/c Phạm Thị An Linh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thông báo, quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị An Linh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Đ/c Vũ Văn Đát- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban phát biểu tại Hội nghị

 

Qua Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban đã nắm thông tin nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII như: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng… Các nội dung cơ bản, quy định về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 


Quang cảnh Hội nghị