TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 28/7 (1929 - 2019)

Ngày đăng 18/07/2019
Chia sẻ bải viết :

Căn cứ Hứng dẫn số Số 56 - HD/BTGTU ngày 27/06/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2019). Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị quý doanh nghiệp triển khai các nội dung sau:

1. Tuyên truyền quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; những bài học kinh nghiệm lớn trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. (Tuyên truyền theo tài liệu gửi kèm)

2. Phát động đợt thi đua trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

3. Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” kỷ niệm (từ 21-27/8/7/2019), trọng tâm là “Ngày đoàn viên Công đoàn” vào ngày 21/7/2019 với các nội dung chủ yếu chăm lo phúc lợi và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên dương cán bộ, đoàn viên tiên tiến.

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền.

- Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!
- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
- Cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ninh thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!