GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG MƯỢN HỒ SƠ CÁ NHÂN ĐỂ ĐI LÀM VÀ THAM GIA BHXH

Ngày đăng 29/07/2019
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 1647/LĐTBXH-LĐVL ngày 24/7/2019 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh về việc phối hợp giải quyết đối với trường hợp Người lao động mượn hồ sơ cá nhân để đi làm và tham gia bảo hiển xã hội. Trong đó có nội dung: Thời gian gần đây, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ của người lao động ở một số doanh nghiệp đề nghị cấp đổi lại Sổ Bảo hiểm xã hội do mượn hồ sơ của người khác để đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội. Việc người lao động mượn hồ sơ của người khác hoặc cố tình làm sai lệch hồ sơ để đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội là trái với quy định của pháp luật, gây khó khăn trong việc thanh toán, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với người lao động đã thực sự có thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện nội dung như sau:

1. Giám đốc/Người sử dụng lao động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chỉ đạo, chủ động tổ chức rà soát tại đơn vị/doanh nghiệp mình; Thông báo rộng rãi đến các phòng ban, phân xưởng trong doanh nghiệp, đến từng người lao động kiểm tra thông tin cá nhân đảm bảo đúng với tên, tuổi thật của người lao động.

Trường hợp, người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội thì đề nghị các đơn vị/doanh nghiệp tổng hợp, lập danh sách, báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để giải quyết dứt điểm, không để xẩy ra hiện tượng người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội. (Đồng thời gửi báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế để phối hợp, theo dõi qua địa chỉ hộp thư điện tử: quanlydoanhgnghiep2010@gmail.com)

2. Thời gian Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp nhận, giải quyết đến hết ngày 31/12/2019.

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo để các doanh nghiệp biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

QLDN