TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐỊA BÀN CÁC KCN, KKT

Ngày đăng 29/07/2019
Chia sẻ bải viết :

Văn bản số 1458/BQLKKT-HTGSĐT của Ban Quản lý Khu kinh tế