THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Ngày đăng 12/08/2019
Chia sẻ bải viết :

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP; triển khai Văn bản số 1701/LĐTBXH-DN ngày 31/07/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Để thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm và an toàn vệ sinh lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, đồng thời giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Quý đơn vị/Doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện công tác đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đến ngày 30/6/2019 theo mẫu gửi kèm, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 16/8/2019. Đồng thời gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế qua thư điện tử theo địa chỉ: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com để theo dõi.

2. Trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động không sử dụng lao động chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với công việc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nằm trong danh mục quy định tại Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ và Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Chủ động phối hợp với tổ chức đánh giá kỹ năng nghề và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia các khóa bồi dưỡng để bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ thuật, hoàn thiện kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động để tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ và Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Văn bản số 1701/LĐTBXH-DN ngày 31/07/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm)

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị quý đơn vị/doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.