BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Ngày đăng 14/08/2019
Chia sẻ bải viết :


Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được Ban Quản lý Khu kinh tế xác định là công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN), trong tuyển dụng lao động. Theo dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN giai đoạn 2019 - 2020 cần 24.000 lao động. Đáng chú ý, tại KCN Cảng biển Hải Hà, đến hết năm 2020 cần khoảng 11.900 lao động khi các dự án thứ cấp trong KCN này chính thức đi vào hoạt động.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2019, Ban đã xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2020 (Kế hoạch số 387/KH-BQLKKT ngày 28/2/2019), bằng việc xác định rõ các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trọng tâm thực hiện, kết quả hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN trong tuyển dụng lao động đã đạt được những kết quả tích cực. Định kỳ ngày 5 hàng tháng, trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động; nhu cầu đào tạo, ngành nghề cần đào tạo của các doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp và đăng tải  trên Cổng thông tin điện tử của Ban tại địa chỉ: http://qeza.gov.vn  mục “Thông tin tuyển dụng lao động”. 

  Triển khai có hiệu quả công tác phối hợp với Sở Lao động- Thương binh Xã hội tham mưu với UBND tỉnh giao chỉ tiêu hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp KCN trong chỉ tiêu tạo việc làm hằng năm cho các địa phương; phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm online, các phiên giao dịch việc làm để kết nối thị trường lao động, cung ứng lao động cho doanh nghiệp; Tham gia thực hiện liên kết, ký kết chương trình phối hợp với các tỉnh bạn trong việc tìm nguồn lao động và cung ứng lao động cho doanh nghiệp KCN nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong công tác thu hút, tuyển dụng lao động. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh hỗ trợ thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức rà soát lực lượng lao động là đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương để giới thiệu cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động; hỗ trợ đoàn viên, hội viên thanh niên trong định hướng ngành nghề, đào tạo nghề, tuyển dụng lao động…

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN cảng biển Hải Hà đến năm 2020, và chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Văn bản số 393/BQLKKT-DN ngày 28/2/2019 về việc triển khai Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến các doanh nghiệp trong KCN; phối hợp với Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thủ tục thanh, quyết toán và kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn để mua, thuê mua nhà ở, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo đề xuất Ban Cán sự UBND tỉnh, xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về hình thức đề xuất lựa chọn chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động tại KCN Cảng biển Hải Hà- giai đoạn 1…góp phần sớm đưa Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh vào cuộc sống.

Sau Biên bản hợp tác giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, năm 2017 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long và Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà đã phối hợp với Trường Cao đẳng Than- Khoáng sản Việt Nam, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh tổ chức 03 lớp đào tạo cung ứng lao động có trình độ cao đẳng với 120 học viên (tốt nghiệp dự kiến cuối năm 2019) tại huyện Hải Hà, Đầm Hà. Tháng 7/2019, tham gia phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội thảo “Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp” đạt kết quả. Hoạt động phối hợp giữa Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp từng bước được cải thiện đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ quản lý lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của UBND tỉnh và Sở Lao động- Thương binh Xã hội, Ban tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đặc biệt quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức thu nhập và các khoản phúc lợi cho người lao động; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi cho người lao động; xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Kịp thời thông tin phản hồi về mức độ hài lòng đối với “sản phẩm đào tạo” của cơ sở đào tạo khi được tuyển vào làm việc cũng như học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp.

6 tháng đầu năm 2019 các doanh nghiệp trong KCN đã tuyển dụng mới được 5.400 lao động (không tính số lao động nghỉ việc) tại tỉnh và các địa phương như Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, nâng tổng số lao động trong các KCN lên 25.100 lao động. Với những giải pháp đồng bộ trên, công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN đã từng bước được giải quyết, tháo gỡ nút thắt trong công tác thu hút lao động các doanh nghiệp hiện nay.

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP