ĐĂNG TẢI NỘI DUNG THÔNG BÁO, PHỔ BIẾN NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 180/2019/NQ-HĐND NGÀY 05/7/2019 CỦA HĐND TỈNH

Ngày đăng 15/08/2019
Chia sẻ bải viết :

Ngày 05/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua và ban hành Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019). Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo, phổ biến và chuyển tải các thông tin liên quan đến Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh để các đơn vị chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án thứ cấp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh được biết, phối hợp thực hiện, cụ thể như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1331/UBND-TM2 ngày 06/3/2019 về việc vốn giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh “Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh”. Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng Dự thảo và đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 trên cơ sở kế thừa các nội dung chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp trong KCN, các chính sách ưu tiên đầu tư trong KCN, KKT. Dự thảo (lần 1) đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, công khai của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, các UBND huyện, thị xã, thành phố có KCN, KKT, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các KCN, KKT và các chủ đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn; đồng thời đăng tải nội dung Dự thảo trên website của Ban Quản lý Khu kinh tế để tham gia ý kiến. 
Tổng hợp ý kiến tham gia (lần 1) của các đơn vị, do có các nội dung vướng mắc để phù hợp với quy định của Luật Ngân sách , Luật Đầu tư công, Ban Quản lý Khu kinh tế đã báo cáo và UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 
Dự thảo (lần 2) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục được Ban Quản lý khu kinh tế tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, các UBND huyện, thị xã, thành phố có KCN, KKT, các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các KCN, KKT và các chủ đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn (đồng thời đăng tải nội dung Dự thảo trên website của Ban Quản lý Khu kinh tế và có Văn bản số 952A/BQLKKT-TNMT ngày 16/5/2019 gửi Trung tâm thông tin- Văn phòng UBND tỉnh đề nghị đăng tải Dự thảo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh). Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị, Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Dự thảo để báo cáo Sở Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã được Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo tại Văn bản số 133/BC-STP ngày 14/6/2019.
Ngày 04/7/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Văn bản số 1316/BQLKKT-TNMT thông tin đến các chủ đầu tư hạ tầng KCN và các chủ đầu tư dự án thứ cấp trong KCN, KKT được biết về trình tự thực hiện và nội dung của Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4229/TTr-UBND ngày 19/6/2019.
Tại kỳ họp thứ 12, Khóa XIII của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019) với nội dung: 
Điều 1: Bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp: Đối với các hạng mục hệ thống xử lý nước thải trong khu công nghiệp đang đầu tư và đã hoàn thành chỉnh sửa hồ sơ, thủ tục theo quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 3, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 1 Nghị Quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. 
Sau ngày 31 tháng 12 năm 2019, không tiếp nhận và xem xét hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong khu công nghiệp...”
Căn cứ Điều 157, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế phổ biến thông tin, nội dung Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh (gửi kèm văn bản này) đến các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế để biết, nghiên cứu, triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế hiện đang tham mưu, báo cáo UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 theo quy định hiện hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế kịp thời báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
Toàn văn Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có thể tải về, tham khảo tại Mục Văn bản pháp luật trên cổng thông tin điển tử Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (http://qeza.gov.vn/).  

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan được biết, phối hợp thực hiện./.  

 

TNMT