THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2895/2015/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGÀY 30/09/2015

Ngày đăng 27/08/2019
Chia sẻ bải viết :

Ngày 05/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực từ ngày 01/8/2019). Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 6135/UBND-TH6 về việc triển khai các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh và đăng ký nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2019, theo đó UBND tỉnh chỉ đạo, giao Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 13 khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Quản lý Khu kinh tế đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 2895/2015/UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh được ban hành căn cứ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh như nêu trên) theo quy định. 

 Để có cơ sở báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai, Ban Quản lý Khu Kinh tế gửi Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh và các tài liệu kèm theo đến các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo. Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 06/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

(Chi tiết liên hệ: Đ/c Bùi Hồng Long- Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Điện thoại: 0918443288; 02033.832.166; email: honglongmt@gmail.com).

 
 Tài liệu tại đây

Bản Word