QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

Ngày đăng 28/08/2019
Chia sẻ bải viết :

 

Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh