KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ CÁC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ

Ngày đăng 11/09/2019
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 376/ĐTNN-THTT ngày 04/09/2019 của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Quý đơn vị/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh có ý kiến về hiện trạng sử dụng; các khó khăn, vướng mắc trong vận hành; kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc sửa đổi, nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (NIIS) trong nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh và việc báo cáo định kỳ đối với doanh nghiệp FDI (theo mẫu Phiếu khảo sát số 4 gửi kèm).

2. Phiếu khảo sát đề nghị Quý đơn vị/doanh nghiệp gửi về Cục Đầu tư nước ngoài- Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/9/2019 theo địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, thành phố Hà Nội; Điện thoại liên hệ 080.44050; file mềm gửi đến hộp thư tonghop.dtnn@mpi.gov.vn để Cục Đầu tư nước ngoài phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành báo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất sửa đổi, nâng cấp mở rộng Hệ thống.

(Văn bản số 376/ĐTNN-THTT ngày 04/09/2019 của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo)

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Quý đơn vị/doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

DN