GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC DỆT MAY VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ DỆT MAY, DA GIẦY

Ngày đăng 20/11/2019
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số8382/UBND-CN ngày 18/11/2019 về việc góp ý đối với Dự thảo Chiến lược dệt may và Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị dệt may, da giầy.

Để có sơ sở tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực dệt may, da giầy trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu Văn bản số 8562/BCT-CN ngày 11/11/2019 của Bộ Công Thương để góp ý đối với Dự thảo Chiến lược dệt may và Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị dệt may, da giầy theo yêu cầu. Gửi ý kiến tham gia (bằng văn bản), đồng thời gửi qua email: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com về Ban Quản lý Khu kinh tế để tổng hợp trước ngày 22/11/2019

Đầu mối liên hệ: Phòng Quản lý Doanh nghiệp- Ban Quản lý Khu kinh tế; số điện thoại: 0203.3836.643; fax: 0203.3838022; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp quan tâm phối hợp, thực hiện./.

 Dự thảo chiến lược

Dự thảo chương trình

 

QLDN