THÔNG BÁO, PHỔ BIẾN NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2019/QĐ-UBND NGÀY 01/11/2019 CỦA UBND TỈNH

Ngày đăng 21/11/2019
Chia sẻ bải viết :

Ngày 01/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 2895/2015/QĐ- UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Riêng đối với các hạng mục hệ thống nước thải trong khu công nghiệp hiện đang đầu tư và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 8, Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2895/2015/QĐ- UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thủ tục, điều kiện và thành phần hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 16, Quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2895/2015/QĐ- UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 Sau ngày 31 tháng 12 năm 2019, không tiếp nhận hồ sơ và xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

 

 

TNMT