BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày đăng 25/11/2019
Chia sẻ bải viết :

 
Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 22/7/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 21/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh.
 

Với mục đích Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và hướng tới chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
 
Ban đã phát động tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tham gia các cuộc thi Viết bài và thi Trắc nhiệm nhằm tôn vinh 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Công sản Việt Nam, hàng tuần các Đảng viên, cán bộ công chức sôi nổi nhiệt tình tham gia các cuộc thi trắc nhiệm trên internet và thi viết bài theo nội dung câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh công bố.

 

Đối với cuộc thi viết bài Đảng ủy cơ quan đã tiến hành chấm sơ loại qua đó lựa chọn được 04 bài viết xuất sắc để gửi về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để tham gia dự thi vòng sơ khảo của toàn tỉnh.
Qua các cuộc Thi Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý đã tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng ta nói chung và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nói riêng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động qua đó, nâng cao lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của các thế hệ cách mạng; ra sức rèn luyện, cống hiến trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

 

VP