KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 50-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ

Ngày đăng 03/12/2019
Chia sẻ bải viết :

Kế hoạch số 1985/KH-BQLKKT ngày 22/12/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện Kết Luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU của Ban tuyên giáo tỉnh ủy

Kế hoạch số 348-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh

 

 

QNLD