BÁO CÁO CÔNG TÁC ATVSLĐ; TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ NĂM 2019

Ngày đăng 25/12/2019
Chia sẻ bải viết :

Căn cứ các quy định của pháp luật lao động: Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016, Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Ngày 19/12/2019  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số2908/LĐTBXH-TTTr về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ năm 2019 (Văn bản gửi kèm).

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các khu công nghiệp (KCN), Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN nghiêm túc thực hiện 03 loại báo cáo sau: (1) Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (2) Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2019 theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; trường hợp không có tai nạn lao động thì vẫn phải báo cáo theo mẫu và điền số “0” vào hàng “Tai nạn lao động”; (3) Báo cáo việc quản lý, sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (theo mẫu biểu đính kèm).

Báo cáo của các doanh nghiệp gửi về địa chỉ: Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổng hợp trước ngày 05/01/2020  theo địa chỉ: Tầng 12, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; hoặc gửi qua thư điện tử: thanhtrasldqn@gmail.com; Đồng thời gửi về Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế (Tòa nhà Liên cơ số 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, hoặc gửi qua thư điện tử: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com ) để phối hợp, theo dõi.

2. Giám đốc/Người sử dụng lao động tại doanh nghiệp chỉ đạo triển khai việc tự kiểm tra pháp luật lao động và báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - TB&XH (có hướng dẫn kèm theo).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh (số điện thoại: 0904630207 - 0203.3618235) để được hướng dẫn.

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

QLDN