TRIỂN KHAI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày đăng 10/01/2020
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 191/QDNNVV- NVCV ngày 17/12/2019 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV. Trong đó, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Quỹ Phát triển DNNVV phổ biến chương trình, nội dung đến DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ trên địa bàn.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cung cấp đến Quý doanh nghiệp các thông tin, tài liệu liên quan đến chương trình hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để nghiên cứu, chủ động liên hệ với Quỹ (nếu có nhu cầu).

Thông tin chi tiết: Quỹ Phát triển DNNVV (Phòng hỗ trợ doanh nghiệp), Số 6B, Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.7957855/0243.7957897 (số máy lẻ 202/204); Email smedf@mpi.gov.vn; Website: https://phattriendnnvv.mpi.gov.vn.

(Các tài liệu liên quan gồm: Nội dung Hỗ trợ tài chính của Quỹ đối với DNNVV gửi kèm theo Văn bản số 191/QDNNVV- NVCV ngày 17/12/2019; Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 V/v ban hành Quy chế cho vay gián tiếp; Quyết  định số 08/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2019 V/v ban hành lãi xuất cho vay của Quỹ phát triển DNNVV được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh theo địa chỉ: www.qeza.gov.vn.)

Ban Quản lý Khu kinh tế cung cấp thông tin và đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

 

QLDN