THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày đăng 06/05/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1330/LĐTBXH-VL ngày 15/4/2020 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Văn bản số1331/LĐTBXH-VL ngày 15/4/2020 về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoại tại Việt Nam. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Doanh nghiệp thực hiện nội dung sau:

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ nêu trên

Ý kiến tham gia gửi bằng văn bản về Ban Quản lý Khu kinh tế trước ngày 10/5/2020, đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ hòm thư điện tử: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com.

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị quý đơn vị/doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

 

QLDN